गण्डकी प्रदेश सरकार

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

माधव प्रसाद पौडेल
व्यक्तिगत विवरण
पुरा नाम माधव प्रसाद पौडेल
पद अधिकृत छैठौं
शाखा मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय
मोवाइल 9856059335
ईमेल: iampaudelmadhav@gmail.com