गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजपत्र

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

राजपत्र


१. फलफूल नर्सरी व्यवस्थापन (स्थापना तथा सञ्‍चालन) निर्देशिका, २०८०

प्रकाशित मिति:   २०८०-६-४

View Download

२. स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८०

प्रकाशित मिति:   २०८०-४-२५

View Download

३. दर शुल्क सम्बन्धी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०८०-०४-१८

View Download

४. गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग नियमावली, २०८०

प्रकाशित मिति:   २०८०-४-१८

View Download

५. गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७८ खारेज गरिएको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०८०-०४-१८

View Download

६. गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिति:   २०८०-०१-२८

View Download

क्र.सं विषय प्रकाशित मिति: हेर्नुहोस् डाउनलोड
फलफूल नर्सरी व्यवस्थापन (स्थापना तथा सञ्‍चालन) निर्देशिका, २०८० २०८०-६-४ View Download
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० २०८०-४-२५ View Download
दर शुल्क सम्बन्धी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सूचना २०८०-०४-१८ View Download
गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग नियमावली, २०८० २०८०-४-१८ View Download
गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७८ खारेज गरिएको सूचना २०८०-०४-१८ View Download
गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना । २०८०-०१-२८ View Download