गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजपत्र

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

राजपत्र


१. जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यविधि,२०८०

प्रकाशित मिति:   २०८०-४-२४

View Download

२. गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली,२०८०

प्रकाशित मिति:   २०८०-०४-२२

View Download

३. गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८०

प्रकाशित मिति:   २०८०-३-३१

View Download

४. गण्डकी प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८०

प्रकाशित मिति:   २०८०-३-३१

View Download

५. प्रमुख सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको सम्बन्धी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०८०-३-१९

View Download

६. प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना ।

प्रकाशित मिति:   २०८०-२-१०

View Download

७. प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना ।

प्रकाशित मिति:   २०८०-२-१०

View Download

८. गण्डकी प्रदेश मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुूसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०८०-२-२

View Download

९. मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्य विभाजन हेरफेर सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिति:   २०८०-२-१

View Download

१०. प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना ।

प्रकाशित मिति:   २०८०-१-१९

View Download

११. मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना ।

प्रकाशित मिति:   २०८०-०१-१९

View Download

१२. मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना ।

प्रकाशित मिति:   २०८०-१-१९

View Download

१३. प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना ।

प्रकाशित मिति:   २०८०-१-१३

View Download

१४. अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०८०

प्रकाशित मिति:   २०८०-१-११

View Download

१५. प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०८०-०१-०५

View Download

क्र.सं विषय प्रकाशित मिति: हेर्नुहोस् डाउनलोड
जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यविधि,२०८० २०८०-४-२४ View Download
गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली,२०८० २०८०-०४-२२ View Download
गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८० २०८०-३-३१ View Download
गण्डकी प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८० २०८०-३-३१ View Download
प्रमुख सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको सम्बन्धी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयको सूचना २०८०-३-१९ View Download
प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना । २०८०-२-१० View Download
प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना । २०८०-२-१० View Download
गण्डकी प्रदेश मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुूसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना २०८०-२-२ View Download
मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्य विभाजन हेरफेर सम्बन्धी सूचना । २०८०-२-१ View Download
१० प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना । २०८०-१-१९ View Download
११ मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना । २०८०-०१-१९ View Download
१२ मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना । २०८०-१-१९ View Download
१३ प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना । २०८०-१-१३ View Download
१४ अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०८० २०८०-१-११ View Download
१५ प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना २०८०-०१-०५ View Download