गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजपत्र

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

राजपत्र


१. गण्डकी प्रदेश पर्यटन नियमावली, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-१२-३०

View Download

२. गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-१२-२३

View Download

३. स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन ) ऐन, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-११-१८

View Download

४. गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-११-१८

View Download

५. काठ दाउरामा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि उद्योग र वनक्षेत्र बीच कायम हुनुपर्ने दुरी सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७९-९-२१

View Download

६. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आचारसंहिता,२०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-९-२१

View Download

७. बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा निर्देशिका,२०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-९-२१

View Download

८. कानूनी राय सम्बन्धी निर्देशिका,२०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-९-२१

View Download

९. प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली,२०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-८-२२

View Download

१०. भुल सुधार

प्रकाशित मिति:   २०७९-६-२७

View Download

११. कर छुट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७९-६-२७

View Download

१२. भूल सुधार

प्रकाशित मिति:   २०७९-६-१३

View Download

१३. गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली,२०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-०३-१६

View Download

१४. श्रम तथा रोजगार नीति, २०७८

प्रकाशित मिति:   २०७९-०३-०२

View Download

१५. सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८

प्रकाशित मिति:   २०७९-०१-१५

View Download

क्र.सं विषय प्रकाशित मिति: हेर्नुहोस् डाउनलोड
गण्डकी प्रदेश पर्यटन नियमावली, २०७९ २०७९-१२-३० View Download
गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ २०७९-१२-२३ View Download
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन ) ऐन, २०७९ २०७९-११-१८ View Download
गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ २०७९-११-१८ View Download
काठ दाउरामा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि उद्योग र वनक्षेत्र बीच कायम हुनुपर्ने दुरी सम्बन्धी सूचना २०७९-९-२१ View Download
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आचारसंहिता,२०७९ २०७९-९-२१ View Download
बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा निर्देशिका,२०७९ २०७९-९-२१ View Download
कानूनी राय सम्बन्धी निर्देशिका,२०७९ २०७९-९-२१ View Download
प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली,२०७९ २०७९-८-२२ View Download
१० भुल सुधार २०७९-६-२७ View Download
११ कर छुट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको सूचना २०७९-६-२७ View Download
१२ भूल सुधार २०७९-६-१३ View Download
१३ गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली,२०७९ २०७९-०३-१६ View Download
१४ श्रम तथा रोजगार नीति, २०७८ २०७९-०३-०२ View Download
१५ सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ २०७९-०१-१५ View Download