गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजपत्र

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

राजपत्र


१. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-१२-२७

View Download

२. गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-१२-२६

View Download

३. गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान नियमावली, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-१२-२४

View Download

४. लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७९-१२-२३

View Download

५. मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्य विभाजन हेरफेर सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७९-१२-१३

View Download

६. २०८० सालमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट दिइने सार्वजनिक विदा सम्बन्धी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७९-१२-१२

View Download

७. गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान नियमावली, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-१२-१२

View Download

८. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७९-१२-०९

View Download

९. पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-१२-७

View Download

१०. प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिति:   २०७९-११-२५

View Download

११. केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-११-२५

View Download

१२. विनियोजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-११-११

View Download

१३. मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्य विभाजन हेरफेर सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७९-१०-१२

View Download

१४. गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७९-१०-१२

View Download

१५. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७९-१०-१२

View Download

१६. मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् गठन तथा कार्य विभाजन सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७९-१०-१२

View Download

१७. तालिम तथा रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-९-२६

View Download

१८. प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना २०७९-०९-१२

प्रकाशित मिति:   २०७९-९-१७

View Download

१९. अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-९-७

View Download

२०. गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र कार्यविभाजन सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७९-७-३०

View Download

२१. मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्य विभाजन हेरफेर सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिति:   २०७९-७-२३

View Download

२२. अर्थ मन्त्रालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७९-७-२१

View Download

२३. गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-०६-२८

View Download

२४. गण्डकी प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्यविधि,२०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-६-२५

View Download

२५. स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-६-१२

View Download

२६. गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-०६-११

View Download

२७. प्रदेश खर्चको मापदण्ड,२०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-६-२

View Download

२८. सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश (दोस्रो संशोधन) नियमावली,२०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-०६-०२

View Download

२९. प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७९-०५-०९

View Download

३०. गण्डकी प्रदेश सूचनाको हक प्रचलन ऐन, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-०५-०५

View Download

३१. गण्डकी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-५-५

View Download

३२. सेवा करारमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-५-२

View Download

३३. गण्डकी प्रदेश पर्यटन ऐन,२०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-०४-३१

View Download

३४. भौतिक पूर्वाधार,सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७९-०४-१७

View Download

३५. आर्थिक ऐन,२०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-०३-३१

View Download

३६. विनियोजन ऐन,२०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-०३-३१

View Download

३७. प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७९-०१-१५

View Download

३८. गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नियमावली, २०७९

प्रकाशित मिति:   २०७९-०३-०५

View Download

३९. अर्थ मन्त्रालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७९-०२-१८

View Download

४०. प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७९-०२-०९

View Download

४१. गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा विवाद समाधान) ऐन, २०७८

प्रकाशित मिति:   २०७९-०१-१५

View Download

४२. गण्डकी प्रदेश सिंचाइ ऐन,२०७८

प्रकाशित मिति:   २०७९-०१-१५

View Download

४३. प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०७८

प्रकाशित मिति:   २०७९-०१-११

View Download

४४. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८

प्रकाशित मिति:   २०७९-०१-०९

View Download

क्र.सं विषय प्रकाशित मिति: हेर्नुहोस् डाउनलोड
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ २०७९-१२-२७ View Download
गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०७९ २०७९-१२-२६ View Download
गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान नियमावली, २०७९ २०७९-१२-२४ View Download
लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना २०७९-१२-२३ View Download
मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्य विभाजन हेरफेर सम्बन्धी सूचना २०७९-१२-१३ View Download
२०८० सालमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट दिइने सार्वजनिक विदा सम्बन्धी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना २०७९-१२-१२ View Download
गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान नियमावली, २०७९ २०७९-१२-१२ View Download
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७९-१२-०९ View Download
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ २०७९-१२-७ View Download
१० प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना । २०७९-११-२५ View Download
११ केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९-११-२५ View Download
१२ विनियोजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ २०७९-११-११ View Download
१३ मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्य विभाजन हेरफेर सम्बन्धी सूचना २०७९-१०-१२ View Download
१४ गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर सम्बन्धी सूचना २०७९-१०-१२ View Download
१५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना २०७९-१०-१२ View Download
१६ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् गठन तथा कार्य विभाजन सम्बन्धी सूचना २०७९-१०-१२ View Download
१७ तालिम तथा रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७९ २०७९-९-२६ View Download
१८ प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना २०७९-०९-१२ २०७९-९-१७ View Download
१९ अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, २०७९ २०७९-९-७ View Download
२० गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र कार्यविभाजन सम्बन्धी सूचना २०७९-७-३० View Download
२१ मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्य विभाजन हेरफेर सम्बन्धी सूचना । २०७९-७-२३ View Download
२२ अर्थ मन्त्रालयको सूचना २०७९-७-२१ View Download
२३ गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०७९ २०७९-०६-२८ View Download
२४ गण्डकी प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्यविधि,२०७९ २०७९-६-२५ View Download
२५ स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ २०७९-६-१२ View Download
२६ गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ २०७९-०६-११ View Download
२७ प्रदेश खर्चको मापदण्ड,२०७९ २०७९-६-२ View Download
२८ सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश (दोस्रो संशोधन) नियमावली,२०७९ २०७९-०६-०२ View Download
२९ प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना २०७९-०५-०९ View Download
३० गण्डकी प्रदेश सूचनाको हक प्रचलन ऐन, २०७९ २०७९-०५-०५ View Download
३१ गण्डकी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ २०७९-५-५ View Download
३२ सेवा करारमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ २०७९-५-२ View Download
३३ गण्डकी प्रदेश पर्यटन ऐन,२०७९ २०७९-०४-३१ View Download
३४ भौतिक पूर्वाधार,सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सूचना २०७९-०४-१७ View Download
३५ आर्थिक ऐन,२०७९ २०७९-०३-३१ View Download
३६ विनियोजन ऐन,२०७९ २०७९-०३-३१ View Download
३७ प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना २०७९-०१-१५ View Download
३८ गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नियमावली, २०७९ २०७९-०३-०५ View Download
३९ अर्थ मन्त्रालयको सूचना २०७९-०२-१८ View Download
४० प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना २०७९-०२-०९ View Download
४१ गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा विवाद समाधान) ऐन, २०७८ २०७९-०१-१५ View Download
४२ गण्डकी प्रदेश सिंचाइ ऐन,२०७८ २०७९-०१-१५ View Download
४३ प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०७८ २०७९-०१-११ View Download
४४ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ २०७९-०१-०९ View Download