गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजपत्र

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

राजपत्र


१. प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-१२-३०

View Download

२. २०७९ सालमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट दिइने सार्वजनिक विदा सम्बन्धी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-१२-२२

View Download

३. सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-१२-१४

View Download

४. गण्डकी प्रदेश खाद्य परिषद(गठन तथा सञ्चालन)आदेश,२०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-११-२३

View Download

५. रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-११-१८

View Download

६. प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-११-११

View Download

७. संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति (गठन) (पहिलो संशोधन)आदेश,२०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-१०-२०

View Download

८. अस्पताल व्यवस्थापन समिति (पहिलो संशोधन)गठन आदेश,२०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-१०-२०

View Download

९. वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्‍कन कार्यविधि, २०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-१०-०९

View Download

१०. गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-०९-१९

View Download

११. त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष दिब्य धाम क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-०९-१८

View Download

१२. मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्य विभाजन हेरफेर सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिति:   २०७८-०९-१६

View Download

१३. नमूना कार्यालय छनौट कार्यविधि, २०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-०९-१४

View Download

१४. गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली , २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिति:   २०७८-९-१३

View Download

१५. गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति, २०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-९-७

View Download

१६. गण्डकी प्रदेश विकास स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि,२०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-९-८

View Download

१७. मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-०७-१७

View Download

१८. गण्डकी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम(सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली,२०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-०७-०४

View Download

१९. गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र कार्यविभाजन सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-०६-२५

View Download

२०. प्रदेश भाडादर सिफारिस समिति गठन र कार्यशर्तको सूचि सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-०६-१३

View Download

२१. सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव उद्धार, पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-०४-३२

View Download

२२. प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-०६-०४

View Download

२३. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) ऐन, २०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-०६-११

View Download

२४. गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन, २०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-०६-११

View Download

२५. मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्य विभाजन हेरफेर सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-०४-११

View Download

२६. मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्य विभाजन हेरफेर सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-०३-२९

View Download

२७. मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्ति सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-०३-१५

View Download

२८. मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्य विभाजन हेरफेर सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-०३-१३

View Download

२९. मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् गठन तथा कार्य विभाजन सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-०२-३०

View Download

३०. गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-०१-२९

View Download

३१. गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली,२०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-०१-१९

View Download

३२. प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-०२-१३

View Download

३३. प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन तथा कार्यविभाजन सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-२-६

View Download

३४. गण्डकी प्रदेश सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-२-६

View Download

३५. मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-०१-३०

View Download

३६. प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-०१-२९

View Download

३७. सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-०१-२३

View Download

३८. मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्य विभाजन थप सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-०१-२०

View Download

३९. प्रदेश सरकार, प्रदेश नं ४ (कार्य विभाजन)(पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७८

प्रकाशित मिति:   २०७८-०१-२०

View Download

४०. प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-०१-०८

View Download

४१. प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-०१-०८

View Download

४२. प्रदेश सभाको सचिव नियुक्ति सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-०१-०८

View Download

४३. प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७८-०१-०१

View Download

क्र.सं विषय प्रकाशित मिति: हेर्नुहोस् डाउनलोड
प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना २०७८-१२-३० View Download
२०७९ सालमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट दिइने सार्वजनिक विदा सम्बन्धी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सूचना २०७८-१२-२२ View Download
सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ २०७८-१२-१४ View Download
गण्डकी प्रदेश खाद्य परिषद(गठन तथा सञ्चालन)आदेश,२०७८ २०७८-११-२३ View Download
रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८ २०७८-११-१८ View Download
प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना २०७८-११-११ View Download
संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति (गठन) (पहिलो संशोधन)आदेश,२०७८ २०७८-१०-२० View Download
अस्पताल व्यवस्थापन समिति (पहिलो संशोधन)गठन आदेश,२०७८ २०७८-१०-२० View Download
वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्‍कन कार्यविधि, २०७८ २०७८-१०-०९ View Download
१० गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७८ २०७८-०९-१९ View Download
११ त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष दिब्य धाम क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०७८ २०७८-०९-१८ View Download
१२ मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्य विभाजन हेरफेर सम्बन्धी सूचना । २०७८-०९-१६ View Download
१३ नमूना कार्यालय छनौट कार्यविधि, २०७८ २०७८-०९-१४ View Download
१४ गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली , २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर सम्बन्धी सूचना । २०७८-९-१३ View Download
१५ गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति, २०७८ २०७८-९-७ View Download
१६ गण्डकी प्रदेश विकास स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि,२०७८ २०७८-९-८ View Download
१७ मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना २०७८-०७-१७ View Download
१८ गण्डकी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम(सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली,२०७८ २०७८-०७-०४ View Download
१९ गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र कार्यविभाजन सम्बन्धी सूचना २०७८-०६-२५ View Download
२० प्रदेश भाडादर सिफारिस समिति गठन र कार्यशर्तको सूचि सम्बन्धी सूचना २०७८-०६-१३ View Download
२१ सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव उद्धार, पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ २०७८-०४-३२ View Download
२२ प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना २०७८-०६-०४ View Download
२३ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) ऐन, २०७८ २०७८-०६-११ View Download
२४ गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन, २०७८ २०७८-०६-११ View Download
२५ मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्य विभाजन हेरफेर सम्बन्धी सूचना २०७८-०४-११ View Download
२६ मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्य विभाजन हेरफेर सम्बन्धी सूचना २०७८-०३-२९ View Download
२७ मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्ति सम्बन्धी सूचना २०७८-०३-१५ View Download
२८ मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्य विभाजन हेरफेर सम्बन्धी सूचना २०७८-०३-१३ View Download
२९ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् गठन तथा कार्य विभाजन सम्बन्धी सूचना २०७८-०२-३० View Download
३० गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७८ २०७८-०१-२९ View Download
३१ गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली,२०७८ २०७८-०१-१९ View Download
३२ प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना २०७८-०२-१३ View Download
३३ प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन तथा कार्यविभाजन सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना २०७८-२-६ View Download
३४ गण्डकी प्रदेश सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना २०७८-२-६ View Download
३५ मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना २०७८-०१-३० View Download
३६ प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना २०७८-०१-२९ View Download
३७ सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ २०७८-०१-२३ View Download
३८ मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्य विभाजन थप सम्बन्धी सूचना २०७८-०१-२० View Download
३९ प्रदेश सरकार, प्रदेश नं ४ (कार्य विभाजन)(पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७८ २०७८-०१-२० View Download
४० प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना २०७८-०१-०८ View Download
४१ प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना २०७८-०१-०८ View Download
४२ प्रदेश सभाको सचिव नियुक्ति सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना २०७८-०१-०८ View Download
४३ प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना २०७८-०१-०१ View Download