गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजपत्र

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

राजपत्र


१. प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७७-१२-१९

View Download

२. प्रदेश नीति तथा योजना आयोग(गठन तथा कार्य सञ्चालन)(चौथो संशोधन) आदेश, २०७७

प्रकाशित मिति:   २०७७-१०-२७

View Download

३. प्रदेश सुशासन नियमावली, २०७७

प्रकाशित मिति:   २०७७-१०-२१

View Download

४. प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७७-१०-१२

View Download

५. प्रदेश गोदामघर सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

प्रकाशित मिति:   २०७७-१०-१२

View Download

६. प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७७

प्रकाशित मिति:   २०७७-१०-१२

View Download

७. प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७७-०९-१६

View Download

८. प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

प्रकाशित मिति:   २०७७-०८-१५

View Download

९. अपाङ्गता सम्बन्धी प्रदेशस्तरी निर्देशन समिति गठन कार्यविधि, २०७७

प्रकाशित मिति:   २०७७-०८-१४

View Download

१०. गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७

प्रकाशित मिति:   २०७७-०८-०५

View Download

११. संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०७७

प्रकाशित मिति:   २०७७-०८-१०

View Download

१२. प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन, २०७७

प्रकाशित मिति:   २०७७-०८-०५

View Download

१३. प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७

प्रकाशित मिति:   २०७७-०८-०५

View Download

१४. गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरण ऐन, २०७७

प्रकाशित मिति:   २०७७-०८-०५

View Download

१५. प्रदेश सभाा सचिवालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७७-०६-२६

View Download

१६. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७७-०६-२३

View Download

१७. गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नियमावली,२०७७

प्रकाशित मिति:   २०७७-०६-०५

View Download

१८. गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६

प्रकाशित मिति:   २०७७-०५-२५

View Download

१९. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७७-५-२३

View Download

२०. प्रदेश सभाा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रकाशित मिति:   २०७७-०५-१४

View Download

२१. प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रकाशित मिति:   असार ३१, २०७७

View Download

२२. विनियोजन ऐन २०७७ र आर्थिक ऐन २०७७

प्रकाशित मिति:   असार २६, २०७७

View Download

२३. गाँउसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रकाशित मिति:   असार २६, २०७७

View Download

२४. गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन

प्रकाशित मिति:   असार १, २०७७

View Download

२५. प्रदेश सभा सचिवालयको प्रदेश सभा अधिवेशन आव्ह्वानको सूचना

प्रकाशित मिति:   जेठ ५, २०७७

View Download

२६. प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   बैशाख २४, २०७७

View Download

क्र.सं विषय प्रकाशित मिति: हेर्नुहोस् डाउनलोड
प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना २०७७-१२-१९ View Download
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग(गठन तथा कार्य सञ्चालन)(चौथो संशोधन) आदेश, २०७७ २०७७-१०-२७ View Download
प्रदेश सुशासन नियमावली, २०७७ २०७७-१०-२१ View Download
प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना २०७७-१०-१२ View Download
प्रदेश गोदामघर सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-१०-१२ View Download
प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ २०७७-१०-१२ View Download
प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना २०७७-०९-१६ View Download
प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ २०७७-०८-१५ View Download
अपाङ्गता सम्बन्धी प्रदेशस्तरी निर्देशन समिति गठन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०८-१४ View Download
१० गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७ २०७७-०८-०५ View Download
११ संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०७७ २०७७-०८-१० View Download
१२ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन, २०७७ २०७७-०८-०५ View Download
१३ प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ २०७७-०८-०५ View Download
१४ गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरण ऐन, २०७७ २०७७-०८-०५ View Download
१५ प्रदेश सभाा सचिवालयको सूचना २०७७-०६-२६ View Download
१६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सूचना २०७७-०६-२३ View Download
१७ गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नियमावली,२०७७ २०७७-०६-०५ View Download
१८ गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ २०७७-०५-२५ View Download
१९ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना २०७७-५-२३ View Download
२० प्रदेश सभाा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७-०५-१४ View Download
२१ प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन असार ३१, २०७७ View Download
२२ विनियोजन ऐन २०७७ र आर्थिक ऐन २०७७ असार २६, २०७७ View Download
२३ गाँउसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन असार २६, २०७७ View Download
२४ गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन असार १, २०७७ View Download
२५ प्रदेश सभा सचिवालयको प्रदेश सभा अधिवेशन आव्ह्वानको सूचना जेठ ५, २०७७ View Download
२६ प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना बैशाख २४, २०७७ View Download