गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजपत्र

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

राजपत्र


१. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   फागुन ५, २०७६

View Download

२. ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण नियमावली, २०७६

प्रकाशित मिति:   माघ २, २०७६

View Download

३. सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६

प्रकाशित मिति:   पौष २४, २०७६

View Download

४. बजार अनुगमन नियमावली¸ २०७६, सहकारी नियमावली, २०७६

प्रकाशित मिति:   असोज ९, २०७६

View Download

५. पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी केही प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन

प्रकाशित मिति:   भदौ १३, २०७६

View Download

६. विनियोजन ऐन, २०७६, आर्थिक ऐन, २०७६

प्रकाशित मिति:   असार ३१, २०७६

View Download

क्र.सं विषय प्रकाशित मिति: हेर्नुहोस् डाउनलोड
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सूचना फागुन ५, २०७६ View Download
ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण नियमावली, २०७६ माघ २, २०७६ View Download
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६ पौष २४, २०७६ View Download
बजार अनुगमन नियमावली¸ २०७६, सहकारी नियमावली, २०७६ असोज ९, २०७६ View Download
पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी केही प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन भदौ १३, २०७६ View Download
विनियोजन ऐन, २०७६, आर्थिक ऐन, २०७६ असार ३१, २०७६ View Download