गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजपत्र

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

राजपत्र


१. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको (थप विदा सम्बन्धी) सूचना

प्रकाशित मिति:   चैत २३, २०७६

View Download

२. गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रकाशित मिति:   माघ १३, २०७६

View Download

३. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   पौष ९, २०७६

View Download

४. प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्ह्वानको सूचना

प्रकाशित मिति:   पौष १४, २०७६

View Download

५. प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रकाशित मिति:   कार्तिक २७, २०७६

View Download

६. गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न बनेको ऐन

प्रकाशित मिति:   कार्तिक ५, २०७६

View Download

७. प्रदेश सभा सचिवालयको अधिवेशन अन्त्यको सूचना

प्रकाशित मिति:   कार्तिक ५, २०७६

View Download

८. प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रकाशित मिति:   सावन २६, २०७६

View Download

९. पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी प्रदेश ऐनहरुको अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   असार २५, २०७६

View Download

१०. प्रदेश सभा अधिवेशन आव्हानको सूचना

प्रकाशित मिति:   जेठ ६, २०७६

View Download

११. प्रदेश-सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा हेरफेरको सूचना-

प्रकाशित मिति:   जेठ ५, २०७६

View Download

१२. सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने)ऐन, २०७६

प्रकाशित मिति:   बैशाख ३०, २०७६

View Download

१३. प्रदेश-सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७६-०१-१२

View Download

क्र.सं विषय प्रकाशित मिति: हेर्नुहोस् डाउनलोड
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको (थप विदा सम्बन्धी) सूचना चैत २३, २०७६ View Download
गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन माघ १३, २०७६ View Download
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सूचना पौष ९, २०७६ View Download
प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्ह्वानको सूचना पौष १४, २०७६ View Download
प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्तिक २७, २०७६ View Download
गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न बनेको ऐन कार्तिक ५, २०७६ View Download
प्रदेश सभा सचिवालयको अधिवेशन अन्त्यको सूचना कार्तिक ५, २०७६ View Download
प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन सावन २६, २०७६ View Download
पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी प्रदेश ऐनहरुको अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना असार २५, २०७६ View Download
१० प्रदेश सभा अधिवेशन आव्हानको सूचना जेठ ६, २०७६ View Download
११ प्रदेश-सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा हेरफेरको सूचना- जेठ ५, २०७६ View Download
१२ सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने)ऐन, २०७६ बैशाख ३०, २०७६ View Download
१३ प्रदेश-सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको सूचना २०७६-०१-१२ View Download