गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजपत्र

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

राजपत्र


१. प्रदेश सभा आव्हानको सूचना

प्रकाशित मिति:   पौष १२, २०७५

View Download

२. अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५

प्रकाशित मिति:   असोज ११, २०७५

View Download

३. प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५

प्रकाशित मिति:   भदौ १४, २०७५

View Download

४. प्रदेश दूग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५

प्रकाशित मिति:   सावन ३०, २०७५

View Download

५. आर्थिक ऐन, २०७५ अन्तर्गत चलचित्रघरमा लाग्ने मनोरञ्जन करको दर हेरफेर सम्बन्धि सूचना

प्रकाशित मिति:   सावन २०, २०७५

View Download

६. आर्थिक ऐन, २०७५, विनियोजन ऐन, २०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५, स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५, खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०७५

प्रकाशित मिति:   असार २७, २०७५

View Download

७. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५, कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५

प्रकाशित मिति:   जेठ ३१, २०७५

View Download

८. प्रदेश नं ४ को प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७४

प्रकाशित मिति:   जेठ २, २०७५

View Download

क्र.सं विषय प्रकाशित मिति: हेर्नुहोस् डाउनलोड
प्रदेश सभा आव्हानको सूचना पौष १२, २०७५ View Download
अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५ असोज ११, २०७५ View Download
प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ भदौ १४, २०७५ View Download
प्रदेश दूग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५ सावन ३०, २०७५ View Download
आर्थिक ऐन, २०७५ अन्तर्गत चलचित्रघरमा लाग्ने मनोरञ्जन करको दर हेरफेर सम्बन्धि सूचना सावन २०, २०७५ View Download
आर्थिक ऐन, २०७५, विनियोजन ऐन, २०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५, स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५, खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०७५ असार २७, २०७५ View Download
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५, कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ जेठ ३१, २०७५ View Download
प्रदेश नं ४ को प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ जेठ २, २०७५ View Download