गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजपत्र

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

राजपत्र


१. ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण सम्वन्धी ऐन, २०७५, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५, गण्डकी प्रदेश प्रशिकक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७५

प्रकाशित मिति:   चैत २५, २०७५

View Download

२. सहकारी ऐन, २०७५, बर, पिपल, समि र चौतारो संरक्षण ऐन, २०७५

प्रकाशित मिति:   फागुन २, २०७५

View Download

३. प्रदेश सभा सचिवालयको प्रदेश सभा सदस्य रिक्तको सूचना

प्रकाशित मिति:   माघ २, २०७५

View Download

४. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   मंसिर २१, २०७५

View Download

५. प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५

प्रकाशित मिति:   असोज ११, २०७५

View Download

६. प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्यको सूचना

प्रकाशित मिति:   असोज ११, २०७५

View Download

७. केही प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न वनेको ऐन, २०७५

प्रकाशित मिति:   असोज ११, २०७५

View Download

८. मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५

प्रकाशित मिति:   भदौ १४, २०७५

View Download

९. प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४

प्रकाशित मिति:   फागुन ४, २०७४

View Download

१०. प्रदेश नं. ४ को नामाकरण गण्डकी प्रदेश गर्ने सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   असार २२, २०७५

View Download

११. प्रदेश नं. ४ को प्रदेश राजधानी पोखरा तोकिएको प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   असार १८, २०७५

View Download

१२. प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ , स्थानीय तहकाे सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५ 

प्रकाशित मिति:   बैशाख ३०, २०७५

View Download

१३. प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४

प्रकाशित मिति:   चैत २१, २०७४

View Download

१४. प्रदेश सरकार, प्रदेश नं ४ (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ 

प्रकाशित मिति:   फागुन ४, २०७४

View Download

१५. प्रदेश सभाको अार्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट अधिवेशन अाव्हान सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति:   जेठ ८, २०७५

View Download

१६. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४, मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४

प्रकाशित मिति:   बैशाख २४, २०७५

View Download

१७. मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन हेरफेर सम्बन्धीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   चैत १२, २०७४

View Download

१८. मन्त्रिपरिषद गठन र कार्यविभाजन हेरफेर सम्बन्धीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   फागुन ४, २०७४

View Download

१९. प्रदेश नं. ४, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४

प्रकाशित मिति:   बैशाख ५, २०७५

View Download

२०. प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७४

प्रकाशित मिति:   बैशाख ३, २०७५

View Download

क्र.सं विषय प्रकाशित मिति: हेर्नुहोस् डाउनलोड
ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण सम्वन्धी ऐन, २०७५, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५, गण्डकी प्रदेश प्रशिकक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७५ चैत २५, २०७५ View Download
सहकारी ऐन, २०७५, बर, पिपल, समि र चौतारो संरक्षण ऐन, २०७५ फागुन २, २०७५ View Download
प्रदेश सभा सचिवालयको प्रदेश सभा सदस्य रिक्तको सूचना माघ २, २०७५ View Download
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना मंसिर २१, २०७५ View Download
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ असोज ११, २०७५ View Download
प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्यको सूचना असोज ११, २०७५ View Download
केही प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न वनेको ऐन, २०७५ असोज ११, २०७५ View Download
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ भदौ १४, २०७५ View Download
प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४ फागुन ४, २०७४ View Download
१० प्रदेश नं. ४ को नामाकरण गण्डकी प्रदेश गर्ने सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना असार २२, २०७५ View Download
११ प्रदेश नं. ४ को प्रदेश राजधानी पोखरा तोकिएको प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना असार १८, २०७५ View Download
१२ प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ , स्थानीय तहकाे सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५  बैशाख ३०, २०७५ View Download
१३ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ चैत २१, २०७४ View Download
१४ प्रदेश सरकार, प्रदेश नं ४ (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४  फागुन ४, २०७४ View Download
१५ प्रदेश सभाको अार्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट अधिवेशन अाव्हान सम्बन्धी सूचना जेठ ८, २०७५ View Download
१६ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४, मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ बैशाख २४, २०७५ View Download
१७ मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन हेरफेर सम्बन्धीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सूचना चैत १२, २०७४ View Download
१८ मन्त्रिपरिषद गठन र कार्यविभाजन हेरफेर सम्बन्धीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सूचना फागुन ४, २०७४ View Download
१९ प्रदेश नं. ४, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ बैशाख ५, २०७५ View Download
२० प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७४ बैशाख ३, २०७५ View Download