गण्डकी प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

कास्की, गोर्खा, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा विपद् उद्दार केन्द्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी अवधारणा पत्रDownload: कास्की, गोर्खा, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा विपद् उद्दार केन्द्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी अवधारणा पत्र