गण्डकी प्रदेश सरकार

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

प्रशासन तथा योजना शाखा


सम्पर्क
मुख्य कार्यहरू

मन्त्रालय  मातहतका निकायहरूमा निजामती कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा,  पुरस्कार बिभागीय सजाय, अवकाश सम्बन्धी

निजामती कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धी

सुशासन, नागरिक बडापत्र, गुनासो सुनुवाइ तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारीता सम्बन्धी

मन्त्रालय र मातहतका सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी

मन्त्रालय र अन्तर्गतको नीति, योजना, बार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने

मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित बार्षिक तथा आवधिक योजनाहरुको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा प्रगति समिक्षा गर्ने गराउने

मन्त्रालयका निजामती कर्मचारीहरुको तालिम¸ अध्ययन¸ भ्रमण¸ गोष्ठी¸ सेमिनारमा सहभागीताका सम्बन्धमा मनोनयनका लागि महाशाखा प्रमुख समक्ष पेश गर्ने

जनशक्ति विकास¸ श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धी सम्वन्धी कार्यमा समन्वय गर्ने

मन्त्रालयको अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन नीति¸योजना तर्जुमा सम्वन्धमा सहयोग गर्ने

नियमित रुपमा बार्षिक तथा आवधिक योजना  तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने

कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर सम्बन्धी कार्य

जिन्सी व्यवस्थापन, छपाइ व्यवस्था मिलाउने, श्रेस्ता राख्ने, भौतिक परीक्षण गराउने, कार्यालय र परिसर सरसफाई, कार्यालय सामान मर्मत सम्भार गर्ने गराउने

कार्यालयको भौतिक सम्पतिको अभिलेख ब्यवस्थापन अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी

तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने ।