गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजपत्र

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

खुबी राम पोख्रेल
व्यक्तिगत विवरण
पुरा नाम खुबी राम पोख्रेल
पद अधिकृत सातौं
शाखा सूचना तथा सञ्चार समन्वय शाखा
मोवाइल -
ईमेल: pokhrelkhubi@gmail.com