गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजपत्र

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

नियम


  • कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
जम्मा ० मा १ देखि ० सम्म