गण्डकी प्रदेश सरकार

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय


सम्पर्क
मुख्य कार्यहरू

माननिय मन्त्रीज्यूको भेटघाट व्यवस्थापन

पेश हुन आएका फाइलहरुको दर्ता, सुरक्षा गर्ने÷गर्न लगाउने

मा. मन्त्रीज्यूको भ्रमण कार्यक्रम तालिका तयार पार्ने एवं सुरक्षा निकायहरु संग समन्वय गर्ने

मा. मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयको समन्वय गर्ने गराउने

मा. मन्त्रीज्यूको तर्फवाट पठाउनुपर्ने चिठी पत्र तयार पार्ने ÷पठाउने व्यवस्था मिलाउने