गण्डकी प्रदेश सरकार

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

सञ्‍चार तथा प्रशासन महाशाखा


सम्पर्क

..

मुख्य कार्यहरू
 1. मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा निजामती कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा,  पुरस्कार बिभागीय सजाय, अवकाश सम्बन्धी
 2. निजामती कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धी
 3. सुशासन, नागरिक बडापत्र, गुनासो सुनुवाई तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारीता सम्बन्धी
 4. मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी
 5. जनशक्ति विकास र श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी
 6. मन्त्रालयका निजामती कर्मचारीहरुको तालिम¸ अध्ययन¸ भ्रमण¸ गोष्ठी¸ सेमिनारमा सहभागीताका लागि मनोनयन सम्वन्धी
 7. मन्त्रालयको अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन नीति¸योजना तर्जुमा गर्ने सम्वन्धी
 8. नियमित रुपमा बार्षिक तथा आवधिक योजना¸ कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सम्वन्धी
 9. चलचित्र निर्माण, हल संचालन तथा प्रदर्शन अनुमति र नियमन
 10. प्रदेशस्तरमा तारयुक्त र ताररहित ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन र नियमन
 11. श्रमजीवि सञ्चारकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन
 12. प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रार सम्बन्धी
 13. केबुलवितरणको इजाजत, नवीकरण र नियमन
 14. प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविधिको प्रवर्धन, सूवना प्रविधि पार्कको निर्माण, सञ्चालन र नियमन
 15. प्रदेशभित्र टेलिसेन्टर संचालन, व्यवस्थापन र नियमन
 16. प्रदेशस्तरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य प्रविधिमा आधारित संचार माध्यमको दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नविकरण, अनुगमन र नियमन
 17. छापा संचारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, आचार संहिता निर्धारण र अनुगमन, अभिलेखाङ्कन, बर्गीकरण, सञ्चालन र नियमन
 18. प्रेस सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण
 19. प्रदेशभित्रका गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुको अभिलेख र समन्वय
 20. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन
 21. प्रदेशस्तरको विद्युतीय संचार माध्यम संचालन सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा अनुमति, इजाजत र नवीकरण
 22. आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी ।